IBM SVC Metro Mirror

How to failover IBM SVC Metro Mirror